مواد غذایی

عسل دیابتی دکتر بیز

عسل دیابتی دکتر بیز

عسل استاندارد 5۰۰ گرمی Dr.BIZ

107,200 تومان
اولین عسل استاندارد ایران
.
مصرف شيرين كننده ها در رژيم غذايي موجب پذيرش بهتر آنها مي شوند. عسل يك شيرين كننده طبيعي است كه به دليل محتواي آنتي اكسيداني خود جایگاه ویژه ای در مواد غذایی پیدا کرده است. عسل حاوی ترکیبات مفید بسیاری است که فواید سلامت مختلف را فراهم می کنند. بو، رنگ و مزه عسل به نوع گل هایی که زنبور عسل از آنها تغذیه کرده است، بستگی دارد. آن چه عسل را به محصولی جذاب تبدیل می کند محتوای ترکیبات گیاهی زیستفعال و آنتی اکسیدان های آن است. عسل های تیرهتر به طور معمول مقدار بیشتری از این ترکیبات را در خود جای داده اند.
.

در صورت وجود هرگونه سوال و یا دریافت فرم سلامت و تندرستی لایکتیک، از طریق شماره واتساپ و یا تلگرام با کارشناسان فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

عسل استاندارد ۹۰۰ گرمی Dr.BIZ

192,000 تومان
اولین عسل استاندارد ایران
.
مصرف شيرين كننده ها در رژيم غذايي موجب پذيرش بهتر آنها مي شوند. عسل يك شيرين كننده طبيعي است كه به دليل محتواي آنتي اكسيداني خود جایگاه ویژه ای در مواد غذایی پیدا کرده است. عسل حاوی ترکیبات مفید بسیاری است که فواید سلامت مختلف را فراهم می کنند. بو، رنگ و مزه عسل به نوع گل هایی که زنبور عسل از آنها تغذیه کرده است، بستگی دارد. آن چه عسل را به محصولی جذاب تبدیل می کند محتوای ترکیبات گیاهی زیستفعال و آنتی اکسیدان های آن است. عسل های تیرهتر به طور معمول مقدار بیشتری از این ترکیبات را در خود جای داده اند.
.

در صورت وجود هرگونه سوال و یا دریافت فرم سلامت و تندرستی لایکتیک، از طریق شماره واتساپ و یا تلگرام با کارشناسان فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر ۲ درصد 500 گرمی Dr.BIZ

عسل ارگانیک
.
ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﻢ ﯾﺎب ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ،ﺑﻮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻋﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
.

در صورت وجود هرگونه سوال و یا دریافت فرم سلامت و تندرستی لایکتیک، از طریق شماره واتساپ و یا تلگرام با کارشناسان فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر ۲ درصد ۹۰۰ گرمی Dr.BIZ

عسل ارگانیک
.
ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﻢ ﯾﺎب ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ،ﺑﻮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻋﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
.

در صورت وجود هرگونه سوال و یا دریافت فرم سلامت و تندرستی لایکتیک، از طریق شماره واتساپ و یا تلگرام با کارشناسان فروشگاه اینترنتی لایکتیک در تماس باشید.

09362855992

عسل دیابتی دکتر بیز

مصرف شيرين كننده ها در رژيم غذايي موجب پذيرش بهتر آنها مي شوند. عسل يك شيرين كننده طبيعي است كه به دليل محتواي آنتي اكسيداني خود جایگاه ویژه ای در مواد غذایی پیدا کرده است. عسل حاوی ترکیبات مفید بسیاری است که فواید سلامت مختلف را فراهم می کنند. بو، رنگ و مزه عسل به نوع گل هایی که زنبور عسل از آنها تغذیه کرده است، بستگی دارد. آن چه عسل را به محصولی جذاب تبدیل می کند محتوای ترکیبات گیاهی زیستفعال و آنتی اکسیدان های آن است. عسل های تیرهتر به طور معمول مقدار بیشتری از این ترکیبات را در خود جای داده اند. با چند کلیک ساده عسل
عسل ارگانیک

عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر ۲ درصد 500 گرمی Dr.BIZ

ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﻢ ﯾﺎب ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ،ﺑﻮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻋﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ

عسل ارگانیک

خاصیت عسل برای پوست

همه ما عسل این خوراکی بسیار فایده , لذیذ و شیرین را به خوبی می شناسیم عسل فواید بسیار زیادی دارد چرا که یکی از سوره های قرآن نیز به نام نحل می باشد و پیامبر گرامی نیز در مورد خوردن عسل و خواص ان توصیه های زیادی کرده اند یک قاشق عسل حاوی 64 کالری , 3/17 قند , عاری از فیبر , چربی و پروتئین می باشد از خواص این خوراکی خوشمزه بیشمار است و از آن برای رفع مشکلات معده , ریفلاکس , آلرژی , عفونت ها , افزایش ایمنی , افزایش انرژی , بهبود پوست و….استفاده می گردد بله یکی از فواید عسل به پوست مربوط می شود که به حفظ رطوبت , مبارزه با پیری و انواع باکتری ها کمک شایانی می نماید در ادامه بیشتر به خاصیت عسل برای پوست می پردازیم .

 • 4 مورد از مهم ترین خاصیت عسل برای پوست
 • مضرات عسل برای پوست
عسل استاندارد

4 مورد ازمهمترین خاصیت عسل برای پوست

مرطوب کننده پوست

برای جلوگیری از خشک شدن پوست می توان از عسل استفاده نمود چرا که یکی از مهم ترین ویژگی و خاصیت عسل برای پوست آبرسانی آن می باشد همچنین به دلیل برخوردار بودن از آنتی اکسیدان پوست را ترمیم نموده و از در مقابل آسیب های وارد شده از سمت محیط زیست از آن محافظت می نماید و کمک نموده تا چند ساعت رطوبت پوست را حفظ نموده و تا چند ساعت پوستی نرم و شاداب داشته باشید به همین منظور یک قاشق چایخوری عسل و همین میزان روغن زیتون را با یکدیگر مرطوب ترکیب نموده و روی پوست قرار دهید .

خاصیت لایه برداری

عسل حاوی مواد مغذی , آنتی اکسیدان و آنزیم است که به پوست رطوبت کافی و مواد مغذی را می رساند با ترکیب 2 قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق غذاخوری جوش شیرین می توان سلول های مرده پوست را از بین برد و پس از کمی ماساژ آن شست و شو داد و بنابراین با پوستی شفاف و درخشان روبه رو می شوید .

حذف آلودگی و چربی پوستی

از فواید و خاصیت عسل برای پوست می توان به از بین بردن آلودگی های پوستی که سبب جوش های ریز و آکنه می شود اشاره نمود در صورتی که دارای پوست چرب هستید برای این کار می توان مخلوطی از گلاب , گیلیسیرین و آب لیمو هر کدام یک قاشق تهیه و پس از اعمال روی پوست پس از یک ربع آن را شست و شو داد .

از بین بردن چین و چروک پوست

همه ما با گذشت زمان و افزایش سن به دنبال راهی برای شاداب ماندن و شفافیت پوست هستیم و از ایجاد چین و چروک پوست جلوگیری کنیم عواملی مانند آلودگی محیطی , قرر گرفتن بیش از حد در معرض نور آفتاب مصرف بیش از اندازه وسایل آرایش کلاژن پوست را کاهش و باعث ایجاد چین و چروک می شود از دیگر خواص عسل جلوگیری از چین و چروک پوست می باشد بری این کار می توان ترکیبی از عسل , روغن نارگیل و سرکه که به دلیل داشتن اسید استیک موجب نرمی و رطوبت می شود می تواند از چین و چروک شدن پوست جلوگیری کند .

مضرات عسل برای پوست

علاوه بر فواید و مزایای بیشمار عسل زیاده روی در آن موجب ایجاد عوارض در بدن می گردد از آنجا که حدود 55 % آن قند میوه است مصرف زیاد آن باعث بیماری دیابت می گردد همچنین باعث چاقی و  مشکلات قلبی و بیماری های کبدی می گردد همچنین استفاده از عسل تقلبی باعث پیری زودرس , افسردگی , استرس و…می گردد .

 

خاصیت عسل برای دستگاه گوارش

فواید عسل برای سلامتی انسان از گذشته مورد توجه قرار بوده است تاریخ مصرف و استفاده از عسل با تاریخ خلقت بوده به طوری که در هر فرهنگی می توان شواهد بهره مندی از آن را به عنوان منبع غذایی دریافت نمود عسل تأثیرات بسیار خوبی در بدن ما دارد این محصول بیولوژیکی فعال حاوی ترکیبات غنی و پیچیده می باشد و این ترکیب بستگی به گلهایی دارد که زنبورها از آنها به عنوان تغذیه استفاده می کنند فواید استفاده از عسل بسیار زیاد است که از جمله آنها می توان به بهبول عملکرد دستگاه گوارش اشاره نمود در ادامه نیز در همین رابطه به خاصیت عسل برای دستگاه گوارش می پردازیم .

 • خاصیت عسل برای دستگاه گوارش
 • بهترین نوع عسل برای معده

خاصیت عسل برای دستگاه گوارش

مفید برای زخم روده

از خاصیت عسل برای دستگاه گوارش می توان به درمان روده و زخم روده اشاره نمود چرا که از دید متخصصان خوردن عسل طبیعی به دلیل داشتن فروکتوز که از گلهای خوشبو به دست می آید اثری پاک کننده گندزدایی در روده داشته و ویتامین های فراوان آن نارسایی های روده را برطرف نموده همچنین اسید فرمیک آن با ترشی و تخمیر روده مبارزه می کند بهترین وقت برای مصرف عسل در بیماران زخم روده 2 ساعت قبل از ناهار , ناشتا و قبل از صبحانه و 2 یا 3 ساعت بعد از شام می باشد که یک قاشق از آن را با آب گرم مخلوط و تناول نمود .

درمان معده و عفونت معده

از دیگر فواید و خاصیت عسل برای دستگاه گوارش می توان به بهبود عملکرد معده و درمان عفونت آن اشاره نمود ترکیب عسل و زنجبیل به عنوان ترکیبی نیرو بخش و مفید  در دنیا شناخته شده است عسل در درون خود موادی دارد که می تواند به تقویت معده کمک نموده و انزیم های آن را تنظیم نماید در نتیجه با تقویت معده ابتلا به بیماریهایی مانند زخم معده یا سرطان معده کاهش می یابد برای درمان ریشه زنجبیل تازه را با یک دوم لیمو و 2 فنجان آب ترکیب چند دقیقه گرم و سپس از صافی رد نموده و میل نمایید .

مفید برای روده تحریک پذیر

یکی از معمول ترین اختلالات دستگاه گوارش در ایالت متحده که کیفیت زندگی را کاهش می دهد و علایم آن در افراد متفاوت بوده وبرخی ممکن است در تمام قسمت های شکم دردهای مزمن داشته و یا تنها در قسمتی از شکم این دردها را تجربه نمایند همچنین نیز ممکن است در کنار آن خستگی , کمردرد و مشکلات اداری نیز داشته باشند اغلب دردهای روده تحریک پذیر به دلیل استرس و اظطراب است که فرد را به دکتر می کشاند اما با این وجود اسپاسم روده از طریق آزمایش و عکس برداری دیده نمی شود درمان IBS حذف غذاهای دارای FODMAP بالا تقریبا 7 هفته می باشد در طول درمان عسل به همین مدت از برنامه غذایی حذف و پس از از بین رفتن علائم بیماری دوباره به سبد غذایی اضافه شود روزانه یک قاشق غذاخوری عسل را در چای حل نموده و یک قاشق دیگر را قبل از خواب مصرف کنید .

بهترین نوع عسل برای معده

خاصیت عسل برای دستگاه گوارش بسیار زیاد تر مواردی است که به آن اشاره نمودیم بهترین نوع عسل برای معده عسل وحشی با موم است  مجموعه لایکتیک بهترین نوع عسل را از جمله عسل وحشی , عسل کنار و… را  به صورت اصل با کیفیت بالا و قیمتی مطلوب به شما عزیزان ارائه می دارد .

خرما بار دکتر بیز رسید

عسل کوهی

عسل یکی از پر فایده ترین و پر خاصیت ترین خوراکی های بشر محسوب می شود در مقاله قبلی با عنوان خاصیت های عسل به فواید این ماده شیرین خوشمزه اشاره نمودیم اما از انواع عسل کوهی یا عسل وحشی می باشد این نوع عسل بدن دخالت بشر تولید می شود به طور کلی هر نوع عسلی که انسان در تولید آن دخیل نبوده و در کندوهای دست ساز ایجاد نشود همچنین همراه موم بر روی تنه درخت و یا صخره های کوهستان تولید شود عسل وحشی یا کوهی نام دارد در ادامه به تشخیص عسل کندو و کوهی , خواص عسل وحشی و چگونگی پیدا کردن عسل وحشی می پردازیم .

اگر دنبال عسل طبیعی مورد تایید بهداشت میگردید عسل عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر ۲ درصد 500 گرمی Dr.BIZ را با چند کلیک ساده از ما خریداری کنید .

تشخیص عسل کوهی اصل

در مقایسه عسل کوهی و عسل کندو باید گفت که در این نوع تفاوت هایی وجود دارد

 • موم در عسل وحشی بر خلاف نوع کندو خود زنبور آن را تولید می کند .
 • به جسه کوچک زنبور کوهی حجره هایی کوچکتر از زنبور کندود دارد .
 • کیفیت طعم و مزه عسل وحشی بالاتر از نوع کندو است .

خواص عسل وحشی

عسل کوهی این خوراکی خوشمزه و پر فایده دارای فواید و خواصی است که از جمله آنها می توان به بازکردن عروق قبلی , درمان بیماری های گوارشی به خصوص زخم معده و زخم روده ( روزانه به مدت یک ماه با دوقاشق موم مصرف شود ) ,درمان سرماخوردگی و میگرن , افزایش شیر زنان شیرده , بهبود گرفتگی عضلانی , درمان کم خونی و افزایش حافظه و میزان تمرکز می باشد .

قیمت عسل کوهی

در تعیین قیمت عسل کوهی عوامل متعددی از جمله میزان کیفیت عسل و… دخیل هستند در صورت مراجعه به فروشگاه های اینترنتی قیمت های بسیار متفاوتی را مشاهده می کنید گاهی این قیمت ها بسیار بالا و گاهی نیز بسیار پایین هستند قیمت های پایین تر عسل های مصنوعی بوده و یا اینکه تغذیه زنبور نه مواد طبیعی بلکه شربت شکر است , قیمت عسل به نوع عسل ( به عنوان مثال عسل وحشی بین 395 الی 720 و یا عسل 40 گیاه حدود 258 هزار تومان ) و همچنین بسته بندی بستگی دارد . لایکتیک عسل وحشی یا کوهستانی را با تضمین کیفیت و اصل بودن با قیمتی مناسب به شما عزیزان ارائه می دهد .

چگونه عسل کوهی پیدا کنیم ؟

برای پیدا کردن عسل وحشی یا کوهی راه های متعددی وجود دارد که از جمله این راه ها می توان به چند مورد اشاره نمود مثلا دیدن زنبور در جاهایی که آب دیده می شود یا دیدن زنبور عسل روز گل ها که می توان با دنبال کردن آنها به محل زندگی زنبور عسل وحشی رسید و در روش دیگر می توان به دور پای زنبور بدون اینکه آسیبی ببیند نخی گره زد و با دنبال کردن زنبور می توان راحت تر آن را دنبال نمود و راه دیگر اینکه زنبور ها بر روی سنگ مدفوع می کنند برای این کار نیاز به دید و دقت کافی دارید اگر مدفوع زنبور را بر روی سنگ پیدا کردید باید که تا شعاع دویست متری اطراف را بررسی نمایید تا کندو و لانه زنبور را پیدا کنید .

خواص درمانی عسل

یکی از خوراکی های بسیار پر فایده که در دین اسلام نیز به آن اشاره شده است عسل می باشد که توسط زنبورها تهیه می گردد  برای تولید یک کیلو عسل زنبور می بایستی که هزاران بار روی گل ها بنشیند و  شهد انها را در کیسه داخلی بدنش جمع نماید  پس از اینکه زنبور عسل شهدشیرین گل ها را جمع آوری می کند با تغییر ساختار آنها را به شکل محلولی غلیط در می آورد و به شکل موقت در عسلدانش نگهداری می کند در دین اسلام نیز عسل به قدری مهم می باشد که در قرآن سوره ای با نام نحل یا همان زنبور عسل وجود دارد همانطور که در ابتدا اشاره نمودیم این خوراکی خوشمزه بسیار پر فایده نیز هست در ادامه به خواص درمانی عسل می پردازیم . تجربه ای متفاوت با خرید عسل طبیعی دکتر biz  با لایکتیک

 • 4 مورد از مهمترین خواص درمانی عسل
 • انواع عسل

4مورد از مهم ترین  خواص درمانی عسل

درمان معده درد

در باب اشاره به خواص درمانی عسل , باید گفت که این معجون شفابخش برای معده و سیستم گوارش از اصلی ترین داروهای درمانی است که امروزه اطباء بزرگ طب سنتی و اسلامی در تلاشند که با آگاه سازی مردم نسبت به مضرات داروهای شیمیایی آنها را برای استفاده بیشتر از عسل ترغیب نمایند مهم ترین فایده عسل برای دستگاه گوارش شامل , تقیوت معده , در مان نفخ معده , درمان رفلاکس معده , درمان یبوست , حذف میکروب معده , درمان اسهال و تنظیم عملکرد معده می باشد .

درمان ریزش مو

یکی از مهم ترین خواص درمانی عسل , درمان ریزش مو است به دلیل اینکه ماده عسل نرم کننده طبیعی می باشد باعث تقویت فولیکول های مو می گردد فولیکول ها وظیفه رشد مو را به عهده دارند عسل باعث حفظ رطوبت در پوست سر می گردد و خاصیت ضد باکتری و ضد عفونی کنندگی دارد بنابراین پوست سر را از عفونت یا پسوریازیس حفظ کرده و در کل شوره و خارش پوست سر را بهبود می بخشد .

کمک به جوان ماندن پوست

از آنجا که پوستی برای شادابی باید رطوبت کافی داشته باشد عسل مرطوب کننده طبیعی بوده از پیری زودرس پوست جلوگیری و به حفظ شادابی و طراوت پوست کمک می نماید این عنصر پر فایده با حذف سلول های مرده پوست و حذف جوش های پوستی و به بهبود عملکرد پوست به خصوص در برابر زخم ها کمک می کند .

سلامت مغز و اعصاب

استفاده از عسل به دلیل داشتن گلوکز برای فعالیت سلول های عصبی ضروری است  به آرامش اعصاب و رفع خستگی کمک می نماید گلوکز به سرعت در خون جذب شده و باعث کاهش اختلالات روانشناختی می گردد مطالعات بر روی عسل نشان داده که این ماده ضد افسردگی , ضد تشنج , ضد اضطراب و محافظ سیستم عصبی مرکزی است از دیگر خواص آن می توان به بهبود میگرن , کاهش عصبانیت , بهبود کم خوابی اشاره نمود.

انواع عسل

 • عسل شبدر
 • عسل گندم سیاه
 • عسل اقاقیا
 • عسل های مانوکا
 • عسل های زیر فون
 • عسل های کنار
 • عسل های گل وحشی
 • عسل های آویشن
 • عسل های توپلو
 • عسل های اکالیپتوس و….

فروش عسل طبیعی دکتر biz 

عسل دکتر بیز الکل تخمیری تولید نمیکند . سلامت دستگاه گوارشی شما را تضمین کرده و از این عسل در رژیم غذایی  به شدت پیشنهاد میگردد چرا که چربی بدن را جذب میکند   . پس اگر شما نیز دنبال یک عسل طبیعی با ساکاروز زیر 5% هستید ، عسل دکتر biz  را یک بار امتحان کنید تا برای همیشه این عسل سر سفره شما باشد . بهترین قیمت عسل دکتر biz  ، ارسال به موقع درب منزل و خرید آسان را  در لایکتیک تجربه کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *